Estatutos


ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO PLATAFORMA GALEGA DE AFECTADOS E AFECTADAS POLA HEPATITE C

CAPÍTULO I
DA ASOCIACIÓN EN XERAL
Artigo 1º
1.- Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. A asociación ten a seguinte denominación “PLATAFORMA GALEGA DE AFECTADOS E AFECTADAS POLA HEPATITE C”.
2.- A asociación rexerase polo ditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.
Artigo 2º.
O domicilio principal e permanente da asociación radicará na localidade de O Milladoiro – Ames, Rúa da Madalena,, nº 8 piso 3ºH C.P. 15895, correo electrónico afectadosvhcgalicia@gmail.com
Artigo 3º.
A asociación, en función dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial de a Comunidade Autónoma de Galicia
Artigo 4º.
1.- A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.
2º.- A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.
Artigo 5º.
1.- Son fins principais da asociación:
a) Agrupar ás persoas afectadas pola enfermidade Hepatite C, tanto doentes como familiares, coidadores e coidadoras e, en xeral aquelas que directa ou indirectamente padecen a causa dela.
b) Desenvolver todo tipo de actividades tendentes ao bo atendemento e defensa dos dereitos das persoas ás que se refire o apartado a) deste mesmo artigo
c) Desenvolver actividades de formación e axuda mutua para as persoas afectadas pola doenza
d) Prestar asesoramento e contribuir a procurar o asesoramento necesario para as persoas afectadas pola Hepatite C
2.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organizar as seguintes actividades:
a) Reunións de afectados.
b) Campañas de difusión da problemática das persoas afectadas pola Hepatite C e de sensibilización social sobre a súa problemática.
c) Realización de accións diante das autoridades e poderes públicos na procura dos fins da asociación
d) Realización de todo tipo de actos públicos en defensa dos dereitos, intereses e fins expresados apartado 1 deste artigo.
Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

CAPÍTULO II
DOS ASOCIADOS

Artigo 6º.
1.- Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser afectados pola Hepatite C, nos termos expresados no artigo 5.1. a)
b) Ser maiores de 18 anos
2.- Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.
Artigo 7º.
Dentro da asociación poderán existir as seguintes clases de asociacidos:
a) Fundadores: aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
b) Numerarios: aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
c) Honorarios: aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación.
Artigo 8º.
1.- A condición do asociado pérdese:
1. Por vontade propia.
2. Por falta de pago de 4 cotas.
3. Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que prexudiquen gravemente ós
intereses da Asociación, previo expediente disciplinario, con audiencia do interesado.
4. Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
2.- A expulsión de asociados e asociadas os supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.
Artigo 9º.
Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:
1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, exercer o dereito de voto, así como asistir á Asemblea xeral, de acordo cos estatutos.
2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, so seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
4. Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou aos estatutos.
Os asociados e asociadas honorarios non intervirán na dirección da asociación nin nos órganos de representación dela. Os asociados e asociadas honorarios están facultados para asistir ás asembleas xerais con voz, pero sen voto.
Artigo 10º.
Son obrigas dos asociados e asociadas:
1. Compartir as finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.
2. Pagar as cotas que se establezan.
3. Desempeñar os cargos para os que foron elixidos.
4. Acatar e cumprir os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.
5. Acatar o contido dos estatutos.
6. Ter unha boa conduta individual e cívica.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

Artigo 11º.
A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
Artigo 12º.
1.- O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará un ano. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.
2.- O presidente terá as seguintes atribucións:
a. Representar a asociación perante calquera organismo público ou privado.
b. Convocar e presidir as sesións que celebre a Xunta Directiva; presidir as sesións da Asemblea Xeral;
dirixir as deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade, no caso de empate.
c. Executar os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
d. Ordenar os pagamentos acordados validamente.
e. Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou
membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.
Artigo 13º.
1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e un mínimo de tres vogais.
2.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.
As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación.
3.- A Asemblea Xeral será a competente para elixir os cargos da Xunta Directiva. A súa duración será por un período de un ano, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.
4.- Os cargos cesarán na súa función por:
a. Falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
b. Renuncia voluntaria.
c. Transcurso do prazo para o que foron elixidos.
d. Acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por dous terzos dos asociados reunidos
en Asemblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto.
A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ao cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega da documentación e posta ao día do sucesor.
As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por tres persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.
Artigo 14º.
A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:
1. Programar e dirixir as actividades asociativas.
2. Levar a xestión administrativa e económica da asociación.
3. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.
4. Convocar e fixar a data da Asemblea Xeral.
5. Propoñerlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.
6. Designar as comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.
7. Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asemblea Xeral.
8. Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.
9. Propoñer o plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
10. Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.
11. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación.
Artigo 15º.
1. A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.
2. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.
O secretario ou, no seu defecto, o vogal que o substitúa, levantará acta das sesións, que se transcribirá ao libro de actas.
Artigo 16º.
Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.
Artigo 17º.
A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por todos os integrantes desta. O presidente e o secretario da asemblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva.
Artigo 18º.
A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ao trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ao presidente, autorizado coas sinaturas dos solicitantes. No que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.
Artigo 19º.
A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde o mes de xaneiro ata o de marzo. Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 10 días de antelación polo presidente da Xunta Directiva. A notificación farase mediante convocatoria enviada ás persoas socias pola vía de contacto facilitada por estas no momento da súa incorporación (correo electrónico, ou correo postal por esa orde de preferencia).
Artigo 20º.
Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
1. Aprobar o plan de actividades.
2. Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior.
3. Aprobar os presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
4. Examinar e aprobar as contas.
Artigo 21º.
Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
1. Modificar os estatutos da asociación.
2. Elixir e cesar aos integrantes da Xunta Directiva.
3. Aprobar a federación con outras asociacións.
4. Autorizar o alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
5. Acordar a disolución da asociación.
6. Designar aos liquidadores.
7. Ratificar a expulsión de asociados e asociados a proposta da Xunta Directiva.
8. Solicitar a declaración de utilidade pública da asociación.
9. Aprobar o regulamento de réxime interno da asociación.
10. As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agardar a convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación.
11. Todas as conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou á Xunta Directiva.
Artigo 22º.
A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes, pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.
Artigo 23º.
Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos aos apartados do 1 ao 7 do artigo 21º, que requirián maioría dous terzos. A continuación levaranse os acordos o libro de actas e asinarao o presidente e o secretario da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.
Artigo 24º.
Os acordos adoptados conforme aos preceptos anteriores obrigarán a todos os asociados, incluso aos non asistentes.
As sesión abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente procederase por parte do secretario á lectura da acta da asemblea anterior que deberá ser aprobada.
Posteriormente, o secretario procederá a presentar a orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ao debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.
Artigo 25º.
Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.
Artigo 26º.
1. O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notificar as convocatorias, custodiar as actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.
2. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente designará entre os vogais a un que desenvolva esta función.
Artigo 27º.
1. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencente á asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamento da asociación así como as contas de resultados e balances.
2. O tesoureiro ten a obriga de proceder ao peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da asociación nos quince días anteriores á celebración da asemblea ordinaria.
Artigo 28º.
Os vogais terán as seguintes atribucións:
1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
2. Desempeñar os traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

CAPÍTULO IV
RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 29º.
A asociación no momento de iniciar as súas actividades dispón dun patrimonio de SETENTA euros (70,00 €) . O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural.
Artigo 30º.
A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con partidas diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será elaborado polo tesoureiro da asociación, que debera telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poida ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria.
Artigo 31º.
A asociación manterase dos seguintes recursos:
1. As cotas periódicas dos asociados.
2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola asemblea.
3. As doazóns ou subvencións que pidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.
Artigo 32º.
A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a tender as necesidades da asociación.
Artigo 33º.
Anualmente, con referencia ao último día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos asociados durante un prazo non inferior a 15 días ao sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.
Artigo 34º.
Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente e do tesoureiro.
Artigo 35º.
Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre os asociados os recurso obtidos pola asociación.

CAPÍTULO V
DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 36º.
O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación está sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE ESTATUOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

Artigo 37º.
Os ditos estatutos só poderán ser modificados por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas dúas terceiras partes dos asociados. A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto das modificacións propostas.
Artigo 38º.
A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados adoptado polas dúas terceiras partes dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.
Artigo 39º.
Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria designará tres asociados liquidadores, que xunto ao presidente e ao tesoureiro, procederán para efectuar a liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.
Artigo 40º.
O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra asociación non lucrativa e inscrita na comunidade autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta asociación.
O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación.